Ephesians 1:15-23 – “What to Pray when It’s Hard to Pray”